زشت‌ترین نکته بازی استقلال و نفت آبادان

زشت‌ترین نکته بازی استقلال و نفت آبادان
 نقطه سیاه بازی نفت آبادان و استقلال، جا ندادن تیم میزبان به هواداران میهمان بود.

زشت‌ترین نکته بازی استقلال و نفت آبادان