ریشه های عمیق داعش در فیلیپین

ریشه های عمیق داعش در فیلیپین
رئیس جمهور فیلیپین گفت: نبرد با گروه تروریستی داعش در شهر ماراوی رو به پایان است، اما این طغیان ریشه های عمیق دارد.

ریشه های عمیق داعش در فیلیپین