رژیم صهیونیستی آتش بیار معرکه

رژیم صهیونیستی آتش بیار معرکه
نقش رژیم صهیونیستی در خاورمیانه (غرب آسیا)، برافروختن جنگ‌های بیشتر است.

رژیم صهیونیستی آتش بیار معرکه