رونمایی از آزمایشگاه سیار سلولهای بنیادی

رونمایی از آزمایشگاه سیار سلولهای بنیادی
آزمایشگاه سیار سلولهای بنیادی با حضور رئیسان جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان و جمعی از متخصصین حوزه سلولهای بنیادی در پژوهشگاه رویان رونمایی شد.
۱۳:۵۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۹ آبان


رونمایی از آزمایشگاه سیار سلولهای بنیادی

oxin channel