رونق نوشت افزارهای ایرانی با فرهنگ سازی

رونق نوشت افزارهای ایرانی با فرهنگ سازی
نماینده تولید کنندگان و فروشندگان صنعت نوشت افزار، ضمن تشریح مشکلات این حوزه، فرهنگ سازی در جامعه را راه حل رونق بازار تولید داخل عنوان کرد.

رونق نوشت افزارهای ایرانی با فرهنگ سازی