رمزگشایی از ابزار باستانی ستاره شناسی

رمزگشایی از ابزار باستانی ستاره شناسی
با گذشت یک صد سال از پیدا شدن وسیله ای شناخته نشده در لاشه کشتی غرق شده در آبهای جنوب یونان سرانجان دانشمندان کارکرد آن را مشخص کردند.
۰۷:۳۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۴ دی


رمزگشایی از ابزار باستانی ستاره شناسی