رقابت میان دانشگاه‌های خارج برای پذیرش دانشجوی ایرانی

رقابت میان دانشگاه‌های خارج برای پذیرش دانشجوی ایرانی
معاون امور بین الملل وزیر علوم گفت: در دو سال اخیر شاهد کاهش ادعاهای نپذیرفتن دانشجوی ایرانی از سوی دانشگاه های خارج از کشور بوده ایم.
۱۵:۱۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۹ دی


رقابت میان دانشگاه‌های خارج برای پذیرش دانشجوی ایرانی