رضایت 80 درصدی مردم از طرح تحول سلامت

رضایت 80 درصدی مردم از طرح تحول سلامت
مدیر عامل بیمه سلامت ایران گفت: درحال حاضر از جمعیت 40 میلیونی که تحت بیمه سلامت هستند شاهد رضایتمندی 80 درصدی بیمه شدکان هستیم.

رضایت 80 درصدی مردم از طرح تحول سلامت