رشد باسوادی در ایران 3 برابر میانگین جهانی

رشد باسوادی در ایران 3 برابر میانگین جهانی
نرخ رشد باسوادی در کشور ایران در سال های 91 تا 95 حدود 2 و 8 دهم درصد بوده که این رقم رشد سه برابر میانگین جهانی است.

رشد باسوادی در ایران 3 برابر میانگین جهانی