رسیدگی به 330 هزار تماس با سامانه 197

رسیدگی به 330 هزار تماس با سامانه 197
فرمانده نیروی انتظامی از رسیدگی به 330 هزار تماس با مرکز مردمی 197 ناجا در هشت ماه امسال خبر داد.

رسیدگی به 330 هزار تماس با سامانه 197