رزمایش مشترک ایران و عراق با نام «اقتدار»

رزمایش مشترک ایران و عراق با نام «اقتدار»
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح از برگزاری رزمایش مشترک ایران و عراق در آینده ای نزدیک خبر داد.

رزمایش مشترک ایران و عراق با نام «اقتدار»