رحمتی برای جباری پادرمیانی نکرد؟

رحمتی برای جباری پادرمیانی نکرد؟
  در خبرها آمده بود که منتظری، حیدری و ابراهیمی با افتخاری صحبت کرده و خواهان بازگشت مجتبی جباری شده اند

رحمتی برای جباری پادرمیانی نکرد؟