راه اندازی موزه تعاملی در دانمارک

راه اندازی موزه تعاملی در دانمارک
یک مرکز علمی و موزه در دانمارک ساخته شده است که به بازدیدکنندگان کمک می کند پژوهشگر درون خود را کشف کند.
۱۴:۴۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ بهمن


راه اندازی موزه تعاملی در دانمارک