رابطه الکسی تایمی و منبع کنترل با تیپ شخصیتی D در دانشجویان

رابطه الکسی تایمی و منبع کنترل با تیپ شخصیتی D در دانشجویان

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۳۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

چکیده
شخصیت تیپ D به عنوان عاملی باعث افزایش آشفتگی های روان شناختی، مسائل بهداشتی و پیامدهای ناگوار بالینی می شود و تأثیرات مخربی بر سلامتی جسمی و روان شناختی افراد دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین و ارتباط میزان رابطة الکسی تایمی و منبع کنترل با تیپ شخصیتی D در دانشجویان بود. نمونة مورد مطالعه 92 دانشجو (64 دختر و 28 پسر) بود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های مقیاس الکسی تایمی تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور، 1994)، منبع کنترل (راتر، 1966) و تیپ شخصیتی D (دنولت، 1998) استفاده شد …

رابطه الکسی تایمی و منبع کنترل با تیپ شخصیتی D در دانشجویان