دیدار خرازی و مفتی کل سوریه

دیدار خرازی و مفتی کل سوریه
خرازی، در دیدار با احمد بدرالدین حسون مفتی کل سوریه بر نقش علما برای اتحاد بیشتر همه مسلمان منطقه به ویژه در این کشور تاکید کرد.

دیدار خرازی و مفتی کل سوریه