دو زلزله به بزرگی 4/1 و 3 ریشتر در سفیدسنگ

دو زلزله به بزرگی 4/1 و 3 ریشتر در سفیدسنگ
دو زلزله به بزرگی 4/1 و 3 ریشتر عصر امروز سفید سنگ خراسان رضوی را لرزاند.

دو زلزله به بزرگی 4/1 و 3 ریشتر در سفیدسنگ