دولت متکی به مردم یا مردم متکی به دولت؟

دولت متکی به مردم یا مردم متکی به دولت؟
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولتی که متکی به مردم نباشد، بی مسئولیت، فربه و کمرنگ است.

دولت متکی به مردم یا مردم متکی به دولت؟