دفاع محکم وزیر بهداشت از طرح تحول سلامت

دفاع محکم وزیر بهداشت از طرح تحول سلامت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طرح تحول سلامت متعلق به نظام است؛ مسئولان بیمه ها به جای پرداخت بدهی خود مدام آدرس غلط به مردم می دهند.
۱۳:۳۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ آبان


دفاع محکم وزیر بهداشت از طرح تحول سلامت

نصب بیتالک