دعوای الکی راه نینداز / هشدار به یک استقلالی

دعوای الکی راه نینداز / هشدار به یک استقلالی
 استقلال اين روزها خوب بازي مي‌كند و خوب هم نتيجه مي‌گيرد.

دعوای الکی راه نینداز / هشدار به یک استقلالی