دستیابی پژوهشگران ایرانی به دانش تصفیه آب با نمک

دستیابی پژوهشگران ایرانی به دانش تصفیه آب با نمک
پژوهشگران ایرانی به دانش فنی گندزدایی آب به روش الکترولیز نمک طعام غشایی دست یافتند و به این ترتیب، جمهوری اسلامی ایران در جمع سه کشور صاحب این فناوری قرار گرفت.
۰۸:۵۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ دی


دستیابی پژوهشگران ایرانی به دانش تصفیه آب با نمک