دستیابی ایران به فناوری تولید پروپیلن

دستیابی ایران به فناوری تولید پروپیلن
مدیر عامل شرک ملی صنایع پتروشیمی گفت: برای نخستین بار با همکاری شرکت های دانش بنیان به فناوری تولید پروپیلن از متانول دست یافتیم.
۱۲:۲۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۰ بهمن


دستیابی ایران به فناوری تولید پروپیلن