دستگاههایی که قدرت بیشتری دارند بودجه بیشتری می گیرند

دستگاههایی که قدرت بیشتری دارند بودجه بیشتری می گیرند
نمایندگان مجلس و کارشناسان مهمان برنامه تیتر امشب یکصدا بر لزوم تغییر ساختار بودجه ریزی و عملیاتی شدن بودجه ریزی بر اساس عملکرد تاکید کردند.

دستگاههایی که قدرت بیشتری دارند بودجه بیشتری می گیرند