دربی روهر و تولد یک مربی بزرگ

دربی روهر و تولد یک مربی بزرگ
بازگشت شالکه در دربی روهر می تواند آغاز رسمی تولد یک مربی بزرگ به نام دومنیکو تدسکو باشد.

دربی روهر و تولد یک مربی بزرگ