درباره ریاست مجمع تشخیص با من صحبتی نشده است

درباره ریاست مجمع تشخیص با من صحبتی نشده است
دبیر کل جامعه روحانیت مبارز گفت که هنوز در خصوص ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام با او صحبتی نشده است.

درباره ریاست مجمع تشخیص با من صحبتی نشده است