خط تولیدِ انبوه پهپاد مجهز به بمب نقطه زن

خط تولیدِ انبوه پهپاد مجهز به بمب نقطه زن
خط تولیدِ انبوه پهپاد مهاجر 6، مجهز به بمبِ هوشمند نقطه زن، با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افتتاح شد.

خط تولیدِ انبوه پهپاد مجهز به بمب نقطه زن