خطر جدی ماسه های نفتی برای بستر اقیانوسها

خطر جدی ماسه های نفتی برای بستر اقیانوسها
تحقیقات اخیر محققان از وجود ۱۵ خطر شن و ماسه های نفتی برای بستر اقیانوس ها خبر می دهد.
۱۷:۵۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ دی


خطر جدی ماسه های نفتی برای بستر اقیانوسها