خسروی: بازیکن کره‌ مانند عزت‌اللهی باید اخراج می‌شد

خسروی: بازیکن کره‌ مانند عزت‌اللهی باید اخراج می‌شد
سیلی زدن بازیکن کره عمدی اما ضربه عزت‌اللهی سهوی بود.

خسروی: بازیکن کره‌ مانند عزت‌اللهی باید اخراج می‌شد