خسارت به اتومبیل آقای گل پرسپولیس

خسارت به اتومبیل آقای گل پرسپولیس
مهاجم گلزن پرسپولیس رد زمان خروجش از استادیوم متوجه شکسته شدن آینه خودرویش شد.

خسارت به اتومبیل آقای گل پرسپولیس