خروجی استقلال مشخص شد

خروجی استقلال مشخص شد
نام بازیکنی که در لیست خروجی استقلال قرار گرفت مشخص شد.

خروجی استقلال مشخص شد