خداحافظی دانش‌آموزان با پیک‌ نوروزی

خداحافظی دانش‌آموزان با پیک‌ نوروزی
معاون وزیر آموزش‌ و پرورش از حذف پیک‌ نوروزی و جایگزینی داستان گویی و داستان نویسی برای دانش آموزان دروره ابتدائی در نوروز امسال خبر داد.

خداحافظی دانش‌آموزان با پیک‌ نوروزی