خبر 20 دوشنبه 15 آبان 96

خبر 20 دوشنبه 15 آبان 96
رصد جدی بازار با فعالیت دائم گشت های مشترک تعزیرات حکومتی/ کارفرما، مقصر حادثه انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر/ ایران و پاکستان در مسیر افزایش همکاری های دفاعی و چند خبر دیگر.

خبر 20 دوشنبه 15 آبان 96