خبر 20، دوشنبه 7 فروردین 96

خبر 20، دوشنبه 7 فروردین 96
کرملین، میزبان رئیس جمهور / سامانه ی جدید بارش، از بعدازظهر فردا در نوار غربی و شمال کشور/ حمایت از رژِم صهیونیستی سیاست اصلی کاخ سفید و چند خبر دیگر.

خبر 20، دوشنبه 7 فروردین 96