خبر بد براى تیم ملى بسکتبال

خبر بد براى تیم ملى بسکتبال
ملى پوش تیم ملى بسکتبال ایران به دلیل مصدومیت دیدار با عراق را از دست داد.

خبر بد براى تیم ملى بسکتبال