حکم قصاص برای راننده اتوبوس

حکم قصاص برای راننده اتوبوس
عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی در خیابان پاسداران، به قصاص محکوم شد.

حکم قصاص برای راننده اتوبوس