حقوق کارگران متناسب با تورم نیست

حقوق کارگران متناسب با تورم نیست
رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:تورمی که جامعه کارگری لمس می کند با تورم اعلامی متفاوت است

حقوق کارگران متناسب با تورم نیست