حرف علی چینی از بیخ تا بن غلط است

حرف علی چینی از بیخ تا بن غلط است
علی چینی می گوید علیرضا منصوریان کاشت و شفر برداشت کرد!

حرف علی چینی از بیخ تا بن غلط است