حذف حزب مسلم لیگ نواز از انتخابات مجلس سنا پاکستان

حذف حزب مسلم لیگ نواز از انتخابات مجلس سنا پاکستان
كميسيون انتخابات پاكستان دقايقي پيش، حزب مسلم ليگ نواز حزب حاكم در پاكستان را از انتخابات آتي مجلس سنا حذف كرد.

حذف حزب مسلم لیگ نواز از انتخابات مجلس سنا پاکستان