جمع آوری یک بنر جنجالی در حاشیه دیدار پدیده و استقلال

جمع آوری یک بنر جنجالی در حاشیه دیدار پدیده و استقلال
لیدرهای باشگاه استقلال بنر حمایتی از جباری را در ورزشگاه جمع کردند.

جمع آوری یک بنر جنجالی در حاشیه دیدار پدیده و استقلال