جشن سال نوی چینی با حضور پانداها

جشن سال نوی چینی با حضور پانداها
کارکنان مرکز تحقیقاتی چنگدوی چین سال نوی چینی را با حضور ۲۳ بچه پاندا جشن گرفتند.
۱۷:۲۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن


جشن سال نوی چینی با حضور پانداها