جزئیات وام اشتغال روستائیان

جزئیات وام اشتغال روستائیان
معاون سرمایه‌گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی کشور گفت: وام اشتغال روستائیان از طریق بانک‌های عامل کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک، صندوق کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید پرداخت می‌شود.

جزئیات وام اشتغال روستائیان