جدایی محتمل چهره محبوب از پرسپولیس در پایان فصل

جدایی محتمل چهره محبوب از پرسپولیس در پایان فصل
کریم باقری تنها دستیار ایرانی برانکو در تیم پرسپولیس شاید در پایان فصل از این تیم جدا شود.

جدایی محتمل چهره محبوب از پرسپولیس در پایان فصل