تیتر امشب/ هدایت سرمایه به سمت تولید و جلوگیری از واردات

تیتر امشب/ هدایت سرمایه به سمت تولید و جلوگیری از واردات
مصری نماینده مجلس در تیتر امشب گفت: اگر سرمایه به سمت تولید هدایت شود و فروش داشته باشد و مالیات حاصل از سود آن به حساب دولت واریز شود موجب رونق تولید و اشتتغالزایی بیشتر می شود.

تیتر امشب/ هدایت سرمایه به سمت تولید و جلوگیری از واردات