تیتر امشب/ مشوق های صادراتی پیش زمینه تولید و اشتغال

تیتر امشب/ مشوق های صادراتی پیش زمینه تولید و اشتغال
دولت با حمایت از بخش صادرات و با مشوق های ابزاری می تواند به تولید پایدار و اشتغالزایی در کنار ارزآوری میلیارد دلاری کمک کند.

تیتر امشب/ مشوق های صادراتی پیش زمینه تولید و اشتغال