تیتر امشب/ مسیر هموار پرداخت بدهی های دولت با کمک مجلس

تیتر امشب/ مسیر هموار پرداخت بدهی های دولت با کمک مجلس
پراخت بدهی از اولویت های دولت یازدهم بوده است، دولت در این راستا با کمک مجلس توانست بخشی از بدهی ها را با اوراق مشارکت پرداخت کند. مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نهایت همکاری را با دولت انجام داد تا بدهی های دولت تاحدی پرداخت شود.

تیتر امشب/ مسیر هموار پرداخت بدهی های دولت با کمک مجلس