تیتر امشب/ قوانین نیاز به بازنگری دارد تا به رونق بخش تعاون کمک کند

تیتر امشب/ قوانین نیاز به بازنگری دارد تا به رونق بخش تعاون کمک کند
عضو اتاق تعاون گفت: اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد حدود 5% یا کمتر و بیشتر است و با 25% بسیار فاصله دارد.

تیتر امشب/ قوانین نیاز به بازنگری دارد تا به رونق بخش تعاون کمک کند