تیتر امشب/ فرجام بودجه 96

تیتر امشب/ فرجام بودجه 96
اگرچه درآمدهای مالیاتی در سال 96 بیست درصد افزایش می یابد، نرخ مالیاتی در سال آینده همان نرخ سال 95 است.

تیتر امشب/ فرجام بودجه 96