تیتر امشب/ رسیدن به بانک داری اسلامی نیازمند آموزش است

تیتر امشب/ رسیدن به بانک داری اسلامی نیازمند آموزش است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای موفقیت در اجرای نظام بانکی بدون ربا با کمک صدا و سیما و آموزش مفاهیم و مبانی به مردم می توانیم برای نیل به بانکداری اسلامی دست یابیم.

تیتر امشب/ رسیدن به بانک داری اسلامی نیازمند آموزش است