تیتر امشب/ خصوصی سازی فقط واگذاری شرکت های دولتی نیست

تیتر امشب/ خصوصی سازی فقط واگذاری شرکت های دولتی نیست
عضو اتاق بازرگانی گفت: ایران با داشتن جمعیت 80 میلیون نفر، نزدیک به 2 و نیم میلیون نفر در بدنه دولت کار می کنند و این امر به خاطر بخش نظارتی و هدایتگری دولت است.

تیتر امشب/ خصوصی سازی فقط واگذاری شرکت های دولتی نیست