تیتر امشب/ جای خالی آموزش و هماهنگی دستگاه ها در مدیریت بحران

تیتر امشب/ جای خالی آموزش و هماهنگی دستگاه ها در مدیریت بحران
فرهنگی رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی، ناکافی بودن آموزش بین مردم و ناهماهنگی لازم در شرایط بحران بین دستگاهها را از نقاط ضعف در مواقع بحرانی دانست و گفت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب این امر نیازمند برنامه ریزی و پیگیری مدیریت بحران است.

تیتر امشب/ جای خالی آموزش و هماهنگی دستگاه ها در مدیریت بحران