تیتر امشب/ برنامه ششم توسعه انتقادها و پاسخ ها

تیتر امشب/ برنامه ششم توسعه انتقادها و پاسخ ها
در پی انتقاد معاون اول رئیس جمهور به برنامه ششم توسعه باقری از سازمان برنامه و بودجه و نماینده دولت و حاجی بابایی از مجلس در تیتر امشب به بررسی انتقادهای دولت پرداختند که زمان برنامه صرف تنها 2 انتقاد دولت به برنامه ششم شد.

تیتر امشب/ برنامه ششم توسعه انتقادها و پاسخ ها